مورد اطمینان برندهای برتر
نام محصول واحد قیمت (بدون ارزش افزوده) قیمت (با ارزش افزوده) جزییات عملیات
میلگرد استیل 304 قطر 3 کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
میلگرد استیل 304 قطر 4 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 5 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 6 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 8 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 10 کیلوگرم 178.000تومان 194.020تومان
میلگرد استیل 304 قطر 12 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 14 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 15 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 16 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 18 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 20 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 22 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 25 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 28 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 30 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 32 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 35 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 40 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 45 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 50 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 55 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 60 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 65 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 70 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 75 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 80 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 85 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 90 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 95 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 100 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 105 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 110 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 115 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 120 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 130 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 140 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 150 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 160 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 170 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 180 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 200 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 220 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 250 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 280 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 300 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 320 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 350 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
میلگرد استیل 304 قطر 350 کیلوگرم 175.000تومان 190.750تومان
نام محصول واحد قیمت (بدون ارزش افزوده) قیمت (با ارزش افزوده) جزییات عملیات
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 0.3 مات 2B کیلوگرم 205.000تومان 223.450تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1220 ضخامت 0.3 مات 2B کیلوگرم 205.000تومان 223.450تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 0.3 مات 2B کیلوگرم 205.000تومان 223.450تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.3 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.3 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.3 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 0.4 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.4 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.4 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.4 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 0.4 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.4 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 0.5 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 0.5 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.5 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.5 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.5 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 0.6 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1220 ضخامت 0.6 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 0.6 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.6 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.6 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.6 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 0.7 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.7 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.7 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.7 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 0.7 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1220 ضخامت 0.7 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.8 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.8 براق BA کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.8 براق BA کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.8 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.8 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.8 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 0.8 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1220 ضخامت 0.8 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 0.8 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.8 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.8 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.8 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق رول استیل 304L عرض 1000 ضخامت 1 مات 2B کیلوگرم 199.700تومان 217.673تومان
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 1 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 1 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1500 ضخامت 1 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 1 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 1.25 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 1.25 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1500 ضخامت 1.25 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.5 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1500*6000 ضخامت 1.5 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 1.5 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 1.5 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1500 ضخامت 1.5 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 1.5 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.5 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1500*6000 ضخامت 1.5 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.5 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1500*6000 ضخامت 1.5 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 2 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1500 ضخامت 2 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 2 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1500*3000 ضخامت 2 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق رول استیل 304 عرض 2000 ضخامت 2 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1500*6000 ضخامت 2 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 2000*6000 ضخامت 2 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 2 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 2.5 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 2.5 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1500 ضخامت 2.5 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 2.5 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1500*3000 ضخامت 2.5 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1500*6000 ضخامت 2.5 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 2.5 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 3 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 3 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1500 ضخامت 3 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 3 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1500*3000 ضخامت 3 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1500*6000 ضخامت 3 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق رول استیل 304L عرض 1250 ضخامت 3 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 3 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1250*2500 ضخامت 3 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق رول استیل 304 عرض 2000 ضخامت 3 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1500*3000 ضخامت 3 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 2000*6000 ضخامت 3 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1500*6000 ضخامت 3 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1500 ضخامت 3 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 4 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 4 مات No.1 کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1500 ضخامت 4 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 4 مات No.1 کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق رول استیل 304 عرض 2000 ضخامت 4 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304L عرض 1500 ضخامت 4 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1500*3000 ضخامت 4 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 2000*6000 ضخامت 4 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1500*3000 ضخامت 4 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق رول استیل 304L عرض 1000 ضخامت 4 مات No.1 کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1500*6000 ضخامت 4 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1500*6000 ضخامت 4 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق رول استیل 304L عرض 1250 ضخامت 4 مات No.1 کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 4 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق رول استیل 304L عرض 1500 ضخامت 4 مات No.1 کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 2000 ضخامت 5 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 2000*6000 ضخامت 5 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 5 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1500*3000 ضخامت 5 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 2000*6000 ضخامت 5 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 5 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1500*3000 ضخامت 5 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق رول استیل 304L عرض 1000 ضخامت 5 مات No.1 کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 5 مات No.1 کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1500*6000 ضخامت 5 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق رول استیل 304L عرض 1500 ضخامت 5 مات No.1 کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1500 ضخامت 5 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1500*3000 ضخامت 6 مات No.1 کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1500*6000 ضخامت 6 مات No.1 کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق رول استیل 304L عرض 1500 ضخامت 6 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304L عرض 1000 ضخامت 6 مات No.1 کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1500*3000 ضخامت 6 مات No.1 کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1500*6000 ضخامت 6 مات No.1 کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق رول استیل 304L عرض 1000 ضخامت 8 مات No.1 کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304L عرض 1500 ضخامت 8 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1500*3000 ضخامت 8 مات No.1 کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1500*6000 ضخامت 8 مات No.1 کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1500*6000 ضخامت 10 مات No.1 کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق رول استیل 304L عرض 1500 ضخامت 10 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق شیت استیل 304L ابعاد 1500*6000 ضخامت 10 مات No.1 کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 0.3 براق BA کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1220 ضخامت 0.3 براق BA کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 0.3 براق BA کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 0.3 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1220 ضخامت 0.3 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 0.3 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.3 براق BA کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.3 براق BA کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.3 براق BA کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.3 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.3 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.3 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 0.4 براق BA کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1220 ضخامت 0.4 براق BA کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 0.4 براق BA کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 0.4 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1220 ضخامت 0.4 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 0.4 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.4 براق BA کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.4 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.4 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.4 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 0.4 براق BA کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1220 ضخامت 0.4 براق BA کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.5 براق BA کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.5 براق BA کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.5 براق BA کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.5 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.5 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.5 براق BA کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.5 براق BA کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.5 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.5 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.5 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 0.5 براق BA کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1220 ضخامت 0.5 براق BA کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.6 براق BA کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.6 براق BA کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.6 براق BA کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.6 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.6 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.6 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 0.6 براق BA کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1220 ضخامت 0.6 براق BA کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 0.6 براق BA کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 0.6 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1220 ضخامت 0.6 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 0.6 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.7 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1220 ضخامت 0.7 براق BA کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 0.7 براق BA کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 0.7 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1220 ضخامت 0.7 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 0.7 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.7 براق BA کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.7 براق BA کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 0.7 براق BA کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1220*2440 ضخامت 0.7 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.7 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1220 ضخامت 0.7 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 0.8 براق BA کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1220 ضخامت 0.8 براق BA کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 0.8 براق BA کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 0.8 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1220 ضخامت 0.8 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 0.8 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.1 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1220*2440 ضخامت 1.1 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 1 براق BA کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 1 براق BA کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1500 ضخامت 1 براق BA کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 1 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 1 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1500 ضخامت 1 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 1 براق BA کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 براق BA کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1 براق BA کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 1 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 1 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1500*3000 ضخامت 1 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1500 ضخامت 1 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.25 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.25 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 1.25 براق BA کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 1.25 براق BA کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1500 ضخامت 1.25 براق BA کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 1.25 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 1.25 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1500 ضخامت 1.25 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1220*2440 ضخامت 1.25 براق BA کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 1.25 براق BA کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.25 براق BA کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.25 براق BA کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 1.5 براق BA کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1500 ضخامت 1.5 براق BA کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1000 ضخامت 1.5 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 1.5 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1500 ضخامت 1.5 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 1.5 براق BA کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.5 براق BA کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.5 براق BA کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 1.5 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1500*3000 ضخامت 1.5 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1000*2000 ضخامت 1.5 خش دار No.4 کیلوگرم 200.000تومان 218.000تومان
ورق رول استیل 304L عرض 1500 ضخامت 2 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304 عرض 1250 ضخامت 2 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304L عرض 1500 ضخامت 3 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304L عرض 1500 ضخامت 5 مات 2B کیلوگرم 198.800تومان 216.692تومان
ورق رول استیل 304L عرض 1500 ضخامت 1 مات 2B کیلوگرم 199.700تومان 217.673تومان
ورق شیت استیل 304 ابعاد 1250*2500 ضخامت 0.4 مات 2B کیلوگرم 188.000تومان 204.920تومان
نام محصول واحد قیمت (بدون ارزش افزوده) قیمت (با ارزش افزوده) جزییات عملیات
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 42 ضخامت 1.2 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 51 ضخامت 1.1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 8 ضخامت 0.4 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 8 ضخامت 0.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 8 ضخامت 0.6 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 8 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 10 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 12 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 12 ضخامت 0.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 14 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 14 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 0.35 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 0.4 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 0.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 0.8 طلایی شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 0.6 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 0.7 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 0.6 طلایی شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 0.9 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 0.8 طلایی شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 0.6 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 16 ضخامت 0.7 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 19 ضخامت 0.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 19 ضخامت 0.6 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 19 ضخامت 0.7 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 19 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 19 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 19 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 20 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 20 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 20 ضخامت 0.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز ½ اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز ½ اینچ رده 80S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز ½ اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز ½ اینچ رده 80S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 22 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 22 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 22 ضخامت 0.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 25 ضخامت 1.35 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 25 ضخامت 1.2 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 25 ضخامت 1.35 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 25 ضخامت 1.4 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 25 ضخامت 3 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 25 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 25 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 25 ضخامت 0.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 25 ضخامت 0.6 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 25 ضخامت 0.7 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 25 ضخامت 0.6 طلایی شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 25 ضخامت 1.35 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 25 ضخامت 1.4 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 25 ضخامت 3 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 25 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 25 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز ¾ اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز ¾ اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز ¾ اینچ رده 80S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز ¾ اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز ¾ اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز ¾ اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 28 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 28 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 30 ضخامت 1.2 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 30 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 30 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 32 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 32 ضخامت 0.9 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 32 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 32 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 32 ضخامت 1.2 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 1 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 1 اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 1 اینچ رده 80S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز 1 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز 1 اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز 1 اینچ رده 80S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 38 ضخامت 1.1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 38 ضخامت 1.2 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 38 ضخامت 1.35 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 38 ضخامت 0.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 38 ضخامت 0.6 طلایی شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 38 ضخامت 0.55 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 38 ضخامت 0.7 طلایی شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 38 ضخامت 0.6 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 38 ضخامت 0.8 طلایی شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 38 ضخامت 0.7 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 38 ضخامت 0.9 طلایی شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 38 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 38 ضخامت 0.9 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 38 ضخامت 1.1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 38 ضخامت 1.2 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 42 ضخامت 0.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 42 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 42 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز ¼1 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز ¼1 اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز ¼1 اینچ رده 80S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز ¼1 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز ¼1 اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز ¼1 اینچ رده 80S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 45 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 45 ضخامت 0.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 48 ضخامت 0.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 48 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 48 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز ½1 اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز ½1 اینچ رده 80S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز ½1 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز ½1 اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز ½1 اینچ رده 80S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز ½1 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 51 ضخامت 0.7 طلایی شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 51 ضخامت 0.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 51 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 51 ضخامت 0.8 طلایی شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 51 ضخامت 0.55 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 51 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 51 ضخامت 0.9 طلایی شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 51 ضخامت 0.8 طلایی شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 51 ضخامت 0.55 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 51 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 51 ضخامت 0.9 طلایی شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 51 ضخامت 0.6 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 51 ضخامت 0.65 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 51 ضخامت 0.7 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 51 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 2 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 2 اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز 2 اینچ رده 80S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 2 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 2 اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 2 اینچ رده 80S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 63 ضخامت 2 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 63 ضخامت 0.8 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 63 ضخامت 0.9 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 63 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 63 ضخامت 1.2 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 63 ضخامت 1.35 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 63 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 63 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز ½2 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز ½2 اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز ½2 اینچ رده 80S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز ½2 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز ½2 اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز ½2 اینچ رده 80S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 76 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 76 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 76 ضخامت 1.2 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 76 ضخامت 1.35 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 76 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 76 ضخامت 2 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 3 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 3 اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 3 اینچ رده 80S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز 3 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز 3 اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز 3 اینچ رده 80S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 4 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 4 اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 4 اینچ رده 80S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز 4 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز 4 اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز 4 اینچ رده 80S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 5 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 5 اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 5 اینچ رده 80S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز 5 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 5 اینچ رده 80S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز 5 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 6 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 6 اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 6 اینچ رده 80S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز 6 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز 6 اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی درز دار استیل 304 سایز 6 اینچ رده 80S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 8 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 8 اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 8 اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 10 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 10 اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 12 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 12 اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 14 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 14 اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 16 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 16 اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 18 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 18 اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 20 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 20 اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 24 اینچ رده 10S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنعتی بدون درز استیل 304 سایز 24 اینچ رده 40S شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 12 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 14 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 14 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 16 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 16 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 19 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 19 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 20 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 20 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 22 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 22 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 25 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 25 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 28 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 28 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 30 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 30 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 32 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 32 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 38 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 38 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 42 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 42 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 45 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 48 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 48 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 51 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 51 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله صنایع غذایی داخل پولیش استیل 304 قطر 102 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 10 ضخامت 0.9 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 102 ضخامت 1.35 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 102 ضخامت 2 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 102 ضخامت 3 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 102 ضخامت 2.8 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 102 ضخامت 1.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 102 ضخامت 1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 102 ضخامت 1.1 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 114 ضخامت 2.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 159 ضخامت 2 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 159 ضخامت 2.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
لوله دکوراتیو استیل 304 قطر 219 ضخامت 2.5 براق شاخه 6 متری کیلوگرم 245.000تومان 267.050تومان
نام محصول واحد قیمت (بدون ارزش افزوده) قیمت (با ارزش افزوده) جزییات عملیات
پروفیل استیل 430 خش‌دار ابعاد 25*25 ضخامت 0.9mm کیلوگرم 80.900تومان4% 88.181تومان4%
پروفیل استیل 304 براق ابعاد 10*10 ضخامت 0.6mm کیلوگرم 190.000تومان 207.100تومان

میلگرد استیل

لوله استیل

پروفیل استیل

اتصالات استیل

keyboard_arrow_up